Barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og barnet sine meiningar skal vektleggjast.

Da barns rett til å delta ble senket fra 12 år til 7 år i 2003, var det flere som
reagerte. Kritiske røster snakket om at små barn ikke kan bestemme selv.
De fryktet at barn som deltok i vanskelige beslutningsprosesser skulle oppleve
et ansvar for det som ble bestemt. Som et grunnleggende premiss er det viktig
å slå fast at deltakelse for barn ikke handler om at barn skal bestemme selv
i vanskelige spørsmål og heller ikke at barn skal bære ansvaret for det som blir
bestemt. Det er de voksne som har ansvaret for beslutningen som tas. Både
barnekonvensjonen og norsk lov er tydelig på at i saker hvor barn skal delta,
er det i hovedsak medbestemmelse det er snakk om.

Samtidig ligger det en anerkjennelse av at det
skjer en utvikling som medfører større grad av
selvbestemmelse ved økende alder og modning.
Foreldrenes rett til å bestemme over barnet i
personlige forhold avtar gradvis etter hvert som
barnet blir eldre, og opphører i prinsippet helt når
barnet er blitt 18 år. Etter hvert som barnet vokser
til skal det – når det har best forutsetning for å
bestemme selv, gis anledning til å bestemme selv.
I barnevernloven formuleres dette som at barnets
mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets
alder og modning.

Barns rett til deltakelse handler derfor stort sett
om medvirkning og medbestemmelse, altså å få
informasjon og ta beslutninger sammen med andre.
Retten til deltakelse representerer en grunnleggende
menneskelig rettighet, nemlig retten til innflytelse
og medbestemmelse over viktige forhold i eget liv.
Det er et grunnleggende behov å ha innflytelse i eget
liv

Barn sine meninger er avgjørende for å lage en god plan

For det første kan inkludering av barnets meninger være avgjørende
for å kunne lage en god plan. Barnet har sine unike erfaringer og barnets tanker og meninger kan være viktig å innlemme for å kunne ta beslutninger som er til barnets beste. For det andre kan barn som får informasjon og får være med på samtaler der barnets situasjon og tiltak diskuteres, lettere forstå og akseptere det som blir bestemt. Barn trenger å få svar på sine spørsmål, lufte sine tanker og si hva det mener.

En begrunnelse for barns deltakelse er at barnets innspill er viktig for å få belyst saken
godt nok. Det enkelte barn har unike erfaringer og sin egen forståelse av situasjonen. Barnets egen fortelling er viktig å inkludere. Deltakelse og motivasjon
for endring
At barn er til stede og deltar,  kan også være viktig med tanke
på iverksettingen av handlingsplanen som blir
utformet. Det er ved å delta i samtalene i prosessen at beslutningen blir legitimert for barnet. Uten å få innsyn i de ulike meningene kan det bli vanskeligere
for barnet å godta/ forstå beslutningen.

Modell for barns deltakelse

• Informasjon
• Hjelp til meningsdanning
• Anledning til å formidle egne
synspunkt
• Inklusjon av barnets argumenter
• Iverksetting og nye beslutninger