BTI-rettleiar

BTI, Betre tverrfaglig innsats, skal sikra at born og unge får den oppfølginga og hjelpa dei treng gjennom eit samarbeid mellom familien og kommunen. Årsaka til oppfølging kan vere av ulik grad, men arbeidet med å komme fram til ei løysing skal vere lik.

Les meir om BTI

Nivå 1

Innsats innanfor kvar enkelt teneste.

Jobb saman med føresette og barn for å finna ei løysing på utfordringa for å betre barnet sin situasjon.

Her vert det i utgangspunktet jobba innan ei enkelt teneste/eining

Opprett stafettlogg, skap felles forståing, avtal mål og tiltak.

Nivå 2

Tverrfagleg samarbeid mellom to tenester, føresette og barn for å løysa utfordringa.

Ta kontakt med aktuell teneste for å avklare vidare prosess, og kva som må settast i gang (tilvisning, søknad, melding m.m) før aktuell teneste vert involvert. Saman med barnet/ungdommen og føresette og aktuell teneste vert det planlagt, gjennomført og evaluering av tiltaka.

Nivå 3

Tverrfagleg samarbeid mellom fleire involverte tenester, føresette/barn for å løysa utfordringa.

Sikre koordinering og heilskapleg blikk mellom tenester/ tiltak.

Saman med barnet/ungdommen og føresette vert det planlagt, gjennomført og evaluering av tiltaka.

Vi nyttar stafettlogg til å dokumentere tiltaka.