Stafettlogg

Kva er ein stafettlogg?

Stafettloggen – dokumentasjon, samarbeid og gode overgangar

 • Ein stafettlogg er ei (elektronisk) loggbok over tiltak og involverte personar samla på ein stad
 • Alle avtalar som er inngått
 • I stafettloggen er alle igangsette tiltak med vurderingar for kvart barn samla
 • Stafettloggen beskriv tiltaka som er inngått
 • Stafettloggen gjev ei oversikt over kva tenester og fagpersonar som er involvert, og kva oppgåver dei har
 • Ved å gjera oppdatert informasjon lett tilgjengeleg, skal stafettloggen bidra til å gjera overgangar mellom ulike nivå i tiltaksarbeidet lettare for alle involverte
 • Stafettloggen skal vere med på å sikre gode overgangar for de og barnet/barna dykkar

Stafettloggen utarbeidast alltid i samarbeid med de som foreldre ved at de gjev samtykke. De vil til ei kvar tid vere oppdatert på det som er skrevet i loggen. Berre foreldra til barnet/barna og dei personane som foreldra gjev tillating til, kan få lesetilgang til stafettloggen.

Når startar ein stafettlogg?

Når ein tilsett og foreldre er blitt merksam på barnet, har diskutert uroa/bekymringa og foreldre har gitt samtykke. I samarbeid med de foreldre vert det skreve inn tiltak, både som gjeld barnehage/skule og heim. Tiltaka knytast til utviklingsområde der barnet kan ha nytte av ekstra støtte i ein periode eller over tid. Det vil alltid vere naudsynt med samtykke frå de foreldre dersom fleire tenester òg skal involverast. Det må i tillegg innhentas samtykke ved alle overganger.

Når avsluttar ein stafettlogg?

Stafettloggen sluttar når de som foreldre saman med øvrige samarbeidsparter ser at barnet trives og tiltaka har gitt ønska effekt. Som foreldre kan de til ei kvar tid avslutte loggen.

Ein avslutta logg vert lukka og arkivert. Om det på eit seinare tidspunkt er behov for nye hjelpetiltak må foreldre/føresette godkjenne om informasjonen som alt ligg i loggen skal gjerast tilgjengeleg for offentleg tilsette.

Stafetthaldar

For å sikre at barn, unge, gravide og føresette veit kven dei skal kontakte når dei vert fulgt opp av ein eller fleire eingar, skal det utpeikast ein stafettholdar som har ansvar for å sikre overblikk og samenheng i oppfylginga av det enkelte barn og familie, og at både barn og vaksne kjenner seg ivareteke.

Stafettholdar vert utpeika frå nivå 1 i BTI-modellen, ved igangsetting av tiltak rundt eit barn / ungdom  / gravid. Stafettholdar heldt i stafettpinnen til den er motteke og akseptert av ein ny stafettholdar eller ein avsluttar det konkrete samarbeidet ved måloppnåing.

Stafetthaldar skal:

 • Koordinera innsatsen
 • Kalla inn til tverrfaglege møter
 • Føreslå innhaldet i  møtene
 • Kall inn til ekstramøter om særskilte situasjonar oppstår
 • Leia møtene
 • Introdusera nye samarbeidspartar
 • Involvera brukarane
 • Vera kontaktperson
 • Føra logg

Praktisk informasjon:

 • Loggen føl barnet.
 • Stafetthaldar bør vera den som har jamnleg kontakt med barnet
 • Avslutta logg kan opnast etter samtykke
 • Ny teneste får tilgang til logg etter samtykke
 • Dersom ny teneste skal overta ansvaret for koordineringa er leiar for tenesta ansvarleg for at ny stafetthaldar overtek

For tilsette

Språket i stafettloggen

Både tenesteytar, føresette og barnet sjølv må kunne forstå kva som står i Stafettloggen. Dette for at den skal kunne skape oversikt over innsatsen gjort for det enkelte barnet. Det er derfor heilt sentralt at språket er klart, tydeleg og positivt.

 • Skriv til barnet og barnet sine føresette. Det er viktig at ein heile vegen har klart for seg kven ein skriv til
 • Skriv kortfatta. Ta berre med naudsynt informasjon
 • Ver presis når det gjeld kven som har ansvar for kva. Bruk navn, stilling eller familierelasjon
 • Ver konkret med omsyn til tid, dag, periode og tidsintervall. Ikkje bruk «snarast» og » innan rimeleg tid»
 • Bruk vanlege ord og utrykk
 • Unngå forkortingar. Skriv heile ordet
 • Ved slutten av møtet bør det som er notert (referat) lesast høgt for alle møtedeltakarane

Kven er stafetthaldar?

På nivå 1 og 2 er det primært ( ynskjeleg) å ha ein stafetthaldar som er nær barnet i kvardagen, til dømes kontaktlærer, miljøteraeput, pedagog i barnehagen, sosiallærar og nokre gonger helsesjukepleiar.
Når oppfylgjinga av barnet/ ungdommen/ familien går over til eit nytt nivå i BTI-modellen, skal det i samråd med dei det gjeld avklarast kven som skal vere stafetthaldar videre.

På nivå 3 i modellen må ein vurdere om ein av støttetenestene skal ha stafettpinnen.

Dette bør takast med i vurderinga:

 • Barnets/ungdommens/familiens sitt ynskje
 • Tiltaka, karakter og omfang 
 • Forventa koordineringsbehov og deltakar sin stillingstype

Koordinerande eining

For brukarar som har ynskje og behov for tenester frå fleire fagområde, nivå og sektorar, kan ein søkje om koordinator og individuell plan Koordinator vel då vere den som i hovedsak tek over koordineringsansvaret. 

Ansvaret gjeld alle brukargrupper med behov for langvarige og koordinerte tenester og er ikkje avgrensa til habilitering og rehabilitering.

Koordinerande eining skal bidra til å sikra heilskaplege og koordinerte tilbod til pasientar og brukarar med behov for tenester frå fleire fagområde, nivå og sektorar. Eininga har eit overordna ansvar for individuell plan og koordinator.

Koordinerande eining er knytt til vedtakskontoret i Sogndal kommune.

Koordinator kan ein ha rett på dersom ein treng koordinerte tenester over lang tid.

Individuell plan er eit reiskap til samarbeid mellom brukar og tenestene og bidreg til at alle jobbar etter dei same måla.