Stafettlogg og stafetthaldar

Ein opprettar stafettlogg når ein tilsett og foreldre er blitt merksam på barnet, diskutert uroa/bekymringa og ein bestemmer seg for å sett inn tiltak/ innsats rundt barnet (samtykke)

Sogndal kommune har starta på prosessen i arbeidet med å implementere digital stafettlogg (vår og hausten 2022). Pr mai 2022 er det kun pilotane i utprøvingsperioden som har tilgang på den digitale versjonen. Det vil i praksis sei at i denne perioden vil det både vere stafettloggar som er i papirutgåve, men og at ein kan forventa at ein gradvis går meir og meir over til den digitale versjonen.

Stafettloggen er ein elektronisk logg som føl ein oppmerksomheit/ bekymring rundt barn/ ungdom eller gravid. Loggen tilhøyre barnet eller den gravide. Den vert i utpgangsunktet skrive i møter (fungere for skule og bhg som eit møtereferat). Alle involverte har lese og nokre har og skrivetilgang til den. Alle tiltak, målsettingar, avtalar, ansvarlege og fristar vert dokumentert i loggen. Dette skal vere med å sikre samanheng i oppfølginga. Kva tiltak som har vore prøvd ut, og evalueringa av desse vert dokumentert i loggen.

Tiltaka knytast til utviklingsområde der barnet kan ha nytte av ekstra støtte i ein periode eller over tid.

Når det er behov for eit meir strukturert samarbeid vert det utpeika ein stafettholdar. Dette for å sikre at barn, unge, gravide og føresette veit kven dei skal kontakte når dei vert fulgt opp av ein eller fleire einingar.

Stafetthaldar har ansvar for å sikre overblikk og samenheng i oppfylginga av det enkelte barn og familie, og at både barn og vaksne kjenner seg ivareteke.

Stafettholdar vert utpeika frå nivå 1 i BTI-modellen, ved igangsetting av tiltak/ innsats rundt eit barn / ungdom / gravid.

Stafettholdar heldt i stafettpinnen til den er akseptert og motteke av ein ny stafettholdar eller ein avsluttar det konkrete samarbeidet ved måloppnåing.

Kven er stafetthaldar?

Det er primært ynskjeleg å ha ein stafetthaldar som er nær barnet og den gravide i kvardagen, til dømes jordmor, kontaktlærer, miljøterapeut, pedagog i barnehagen, sosiallærer og nokre gonger helsesjukepleiar.
Ved endringar i utfordringsbilete og overgang til eit nytt nivå i BTI-modellen, skal det i samråd med dei det gjeld avklarast kven som skal vere stafetthaldar videre.

Dette bør takast med i vurderinga:

 • Barnets/ungdommens/familiens sitt ynskje
 • Tiltaka, karakter og omfang 
 • Forventa koordineringsbehov og deltakar sin stillingstype

Ved samarbeid på nivå 3 (meir omfattande behov for koordinering av tenester) må det vurderast om rolla som stafettholdar vil krevje meir tid og kompetanse enn det ein kan forvente frå basistenestene, og ein av støttetenestene må overta rolla som stafettholdar.

I nokre av tilfella vil hovudpersonen ha ein lovfesta rett til å få utnevnt koordinator og IP. Sjå lenger nede på sida for meir informasjon,

Når starter ein stafattlogg?

Ein opprettar stafettlogg når ein tilsett og foreldre er blitt merksam på barnet, diskutert uroa/bekymringa og ein bestemmer seg for å sett inn tiltak/ innsats rundt barnet. Det er behov for eit strukturert samarbeid.

Stafettloggen vert oppretta med samtykke frå foreldre. I samarbeid med foreldre og den det gjeld, vert det avtalt tiltak og innsats knyta til utviklingsområdet ein ynskje ekstra støtte rundt.

 • barnet / den unge er med i dei delane av prosessen ein vurdere som hensiktsmessig og til det som vert vurdert som til det beste for barnet.
 • sikre «stemma inn» i møte/ prosessen, medverknad og god informasjon til den det gjeld

Det vert skrive inn tiltak både som gjeld barnehage/skule, heim og fritid. Når vi samarbeidar med andre tenester, vert dei og inkludert i arbeidet med mål og tiltak.

Tiltaka knytast til utviklingsområde der barnet kan ha nytte av ekstra støtte i ein periode eller over tid.

Husk å innhente samtykke frå foreldre dersom fleire tenester skal involverast. Det må alltid innhentas samtykke ved alle overganger, og når nye einingar/ tenester skal involverast.

Vi nyttar skjemaet :

Kva er ein stafettlogg?

Stafettloggen – dokumentasjon, samarbeid og gode overgangar

 • Ein stafettlogg er ei (elektronisk) loggbok over tiltak og involverte personar samla på ein stad
 • Alle avtalar som er inngått
 • I stafettloggen er alle igangsette tiltak med vurderingar for kvart barn samla
 • Stafettloggen beskriv tiltaka som er inngått
 • Stafettloggen gjev ei oversikt over kva tenester og fagpersonar som er involvert, og kva oppgåver dei har
 • Ved å gjera oppdatert informasjon lett tilgjengeleg, skal stafettloggen bidra til å gjera overgangar mellom ulike nivå i tiltaksarbeidet lettare for alle involverte
 • Stafettloggen skal vere med på å sikre gode overgangar for dei det gjeld/ barnet/barna dykkar

Stafettloggen utarbeidast alltid i samarbeid med foreldre ved at det vert gjeve samtykke. Når ein nyttar digital stafettlogg vil ein til ei kvar tid vere oppdatert på det som er skrevet i loggen. Berre foreldra til barnet/barna og dei personane som foreldra gjev tillating til, kan få lesetilgang til stafettloggen.

Stafetthaldar skal:

 • innhente informert samtykke til å opprette stafettlogg og til å involvere andre tenester ved behov
 • sikre felles forståing av måla i planprosessen
 • involvere hovudpersonen og foresette i å planleggje gjennomføra og evaluere tiltak
 • vera kontaktperson
 • introdusera nye samarbeidspartar vert involvert
 • avklar ansvar og forventingar
 • inviterer, leier møte, skrive resyme frå møte ved behov, oppdatere stafettloggen i samband med stafettloggmøter og samarbeidsmøter
 • føl opp og oppdatere stafettloggen
 • Føreslå innhaldet i møtene
 • kallar inn til ekstramøter om særskilte situasjonar oppstår
 • sikrar heilheitleg oppfølging med utgangspunkt i hovudpersonen sine mål, ressursar og behov
 • sikre at barnet si stemme i samarbeidet og dokumentasjonen, spesielt dersom ikkje barnet sjølv deltek

Når avsluttar ein stafettlogg?

Stafettloggen sluttar når de som foreldre saman med øvrige samarbeidsparter ser at barnet trives og tiltaka har gitt ønska effekt. Som foreldre kan de til ei kvar tid avslutte loggen.

Ein avslutta logg vert lukka og arkivert. Om det på eit seinare tidspunkt er behov for nye hjelpetiltak må foreldre/føresette godkjenne om informasjonen som alt ligg i loggen skal gjerast tilgjengeleg for offentleg tilsette

Praktisk informasjon:

 • Loggen føl barnet.
 • Stafetthaldar bør vera den som har jamnleg kontakt med barnet
 • Avslutta logg kan opnast etter samtykke
 • Ny teneste får tilgang til logg etter samtykke
 • Dersom ny teneste skal overta ansvaret for koordineringa er leiar for tenesta ansvarleg for at ny stafetthaldar overtek

For tilsette

Språket i stafettloggen

Både tenesteytar, føresette og barnet sjølv må kunne forstå kva som står i Stafettloggen. Dette for at den skal kunne skape oversikt over innsatsen gjort for det enkelte barnet. Det er derfor heilt sentralt at språket er klart, tydeleg og positivt.

 • Skriv til barnet og barnet sine føresette. Det er viktig at ein heile vegen har klart for seg kven ein skriv til
 • Skriv kortfatta. Ta berre med naudsynt informasjon
 • Ver presis når det gjeld kven som har ansvar for kva. Bruk navn, stilling eller familierelasjon
 • Ver konkret med omsyn til tid, dag, periode og tidsintervall. Ikkje bruk «snarast» og » innan rimeleg tid»
 • Bruk vanlege ord og utrykk
 • Unngå forkortingar. Skriv heile ordet
 • Ved slutten av møtet er det alltid lurt å gjennomgå/ lese opp det som er notert ( evt referat)

Koordinerande eining

For brukarar som har ynskje og behov for tenester frå fleire fagområde, nivå og sektorar, kan ein søkje om koordinator og individuell plan Koordinator vel då vere den som i hovedsak tek over koordineringsansvaret. 

Ansvaret gjeld alle brukargrupper med behov for langvarige og koordinerte tenester og er ikkje avgrensa til habilitering og rehabilitering.

Koordinerande eining skal bidra til å sikra heilskaplege og koordinerte tilbod til pasientar og brukarar med behov for tenester frå fleire fagområde, nivå og sektorar. Eininga har eit overordna ansvar for individuell plan og koordinator.

Koordinerande eining er knytt til vedtakskontoret i Sogndal kommune.

Koordinator kan ein ha rett på dersom ein treng koordinerte tenester over lang tid.

Individuell plan er eit reiskap til samarbeid mellom brukar og tenestene og bidreg til at alle jobbar etter dei same måla.