Sogndal kommune våpen BTI-rettleiar Stafettlogg

Tiltak og tenester for barn og unge i kommunen

Her finn du nokre av tiltaka og tenestene som finst for barn og unge i Sogndal kommune.

Oversikt over tenester for barn, ungdom og familiar i Sogndal kommune

I samband med oppstart av BTI  arbeidet i Sogndal kommune, vart det utarbeida ein oversikt over tenestene og tiltak for barn, unge og familiar i Sogndal kommune. Med forbehald om det kan vere endringar som ikkje er kome med i denne oversikten. Dei to dokumenta finne du her: Tiltak og tenester for barn, unge og familiar i Sogndal kommune

Kommunale tenester for barn og unge i Sogndal kommune

 

Under finne du oversikt over tenester i Sogndal kommune med lenkjer til nettstaden til aktuell teneste.

Helsestasjon og jordmorteneste

Helsestasjons- og jordmortenesta driv førebyggjande og helsefremjande arbeid i kommunen, særleg retta mot barn, unge og føresette. Vi jobbar for å fremje barn si helse og trivsel, samt førebyggje sjukdom og skade. Spesielt blir barnet si fysiske og psykososiale utvikling i samspel med omgivnadane vektlagt, og me vil gjerne vere ein stad der foreldre kan søkje råd og rettleiing i høve barnet si helse og utvikling.
Her er de som foreldre velkomne til å ta kontakt om de har spørsmål, problem eller utfordringar i kvardagen. Me legg stor vekt på samspel og tilknytning mellom foreldre og barn, og tidleg innsats.

Tenesta er eit lågterskel tilbod, som vil seie at ein kan ta kontakt ved behov, enten via telefon eller kome innom. Vi samarbeider m.a med fastlege, fysioterapeut, barnehage, psykisk helseteneste, PPT og barnevern.

Vi har teieplikt, og ved samhandling må det føreliggje samtykke frå føresette.

Kontaktinformasjon
Tenesteleiar helsestasjon og jordmorteneste:
Anita Andersen Orrestad
E-post: anita.orrestad@sogndal.kommune.no

Leiande helsejukepleiar:
Elin Henjesand Kvam
E-post elin.kvam@sogndal.kommune.no

Besøksadresse:
Plassen 2 (Sogndal helse- og omsorgssenter, 2. etasje)
Opningstid i ekspedisjonen:
Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl 08 – 15
Timebestilling: tlf 57652770

Meir informasjon om jordmortenesta

Lenkje til helsestasjonen sine nettsider

Skulehelsetenesta

Kontaktinformasjon
Tenesteleiar helsestasjon og jordmorteneste:
Anita Andersen Orrestad
E-post: anita.orrestad@sogndal.kommune.no

Leiande helsejukepleiar:
Elin Henjesand Kvam
E-post elin.kvam@sogndal.kommune.no

Besøksadresse:
Plassen 2
(Sogndal helse- og omsorgssenter, 2. etasje)

Opningstid i ekspedisjonen:
Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl 08 – 15
Timebestilling: tlf 57652770

Skulehelsetenesta er eit tilbod til skuleelevar.
Tenesta gjennomfører helseundersøkingar og vaksinar, samt tilbyr samtalar og rettleiing ved ulike behov. Skulehelsetenesta bidrar også med undervisning/helseopplysning i klasse eller gruppe i høve ulike tema.
Skulehelsetenesta har fokus på førebyggjande og helsefremjande arbeid, inkludert å fremje eit godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane. Det er eit lavterskel tilbod, der både elevar, føresette og tilsette i skulen kan ta kontakt ved behov.
Vi samarbeider med heim, skule og andre instansar som t.d. fastlege, fysioterapeut, psykisk helseteneste, PPT og barnevern i høve å identifisere og løyse helsemessige utfordringar knytt til elevane sin situasjon.

Teieplikt:
Helsesjukepleiar har teieplikt, og ved samhandling med andre må det føreliggje samtykke frå føresette og/eller eleven.

Helsestasjon for ungdom

På Helsestasjon for ungdom møter du helsepersonell som du kan snakka med om emne som opptek deg. Helsestasjon for ungdom – HFU – er eit gratis tilbod til ungdom under 25 år som bur i Sogndal.
Det vil alltid vera jordmor/helsesøster og lege tilstades, i tillegg til psykolog eller psykisk helsearbeidar.
HUSK: me har teieplikt!
Døme på emne som du kan ta opp:
Spørsmål om kroppen
Hudproblem
Problem på skulen
Du kjenner deg trist og einsam
Parforhold
Seksualitet generelt
Homofili
Rus og rusmisbruk
Røyking
Graviditet
Menstruasjonen
Slanking og etevanskar
Psykiske vanskar
Vonde opplevingar, til dømes seksuelt misbruk, vald/sjukdom i familien
Helsestasjonen kan m.a. hjelpa deg med:
Reseptar og anna behandling for helseproblem
Tilvisingar til andre instansar i helsevesenet
Prevensjonsrettleiing og prevensjon
Testing med tanke på kjønnssjukdomar
Graviditetstest

Sogn barnevern

Sogn barnevern er ei interkommunal teneste for kommunane Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster.

Barneverntenesta skal sikre born og unge naudsynt hjelp, omsorg og tryggje oppvekstvilkår om dei lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling.

Kontaktinformasjon:
Kontorstad: Helsesenteret i Sogndal, Dalavegen 2, 6856 Sogndal
Opningstid: kl. 08.00-15.45,  sommartid 15.05-15.09, kl. 08.00-15.00
Telefon: 975 06 095
Postadresse:Pb. 243, 6852 Sogndal

Fast kontorvaktordning, tlf. 975 06 095

Open konsultasjonstime for samarbeidande instansar: kvar torsdag kl.14.00

Lenkje til Sogn barnevern

Alarmtelefonen for barn og unge
116 111 (gratis)
Open når barnevernet sin vakttelefon er stengt, dvs. vekedagar 14.00 – 08.00 og 24 timar helger og helgedagar.

Familievernkontoret

Sogn familiekontor tilbyr gratis parterapi, familieterapi og pliktig mekling ved samlivsbrudd. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

De fleste kommer til oss for rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer i parforholdet. Eller når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Du kan helt uforpliktende ta kontakt med oss per telefon eller epost.

Merk! Vennligst vær forsiktig med personopplysninger hvis du kontakter oss på mail.

Vi som jobber på familievernkontoret er utdannet som psykologer, pedagoger og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Alle som jobber hos oss har taushetsplikt.

Ventetid: Familievernkontoret har som mål å tilby meklingstime innen 3 uker fra bestilling. I andre saker som par- og familieterapi og foreldreveiledning har vi som målsetting at ventetiden ikke skal være mer enn fire uker. I disse sakene vil par med barn blir prioritert.

Timebestilling alle dager mellom 09.00 og 15.00
Telefon: 466 19 280 -Sogndal,  tasteval 2

Epost:familiekontora.sunnfjord-sogn@bufetat.no
Åpningstider: 08.30 – 15.00

Lenkje til meir informasjon

 

Sogn barnevernsvakt

Kontaktinformasjon:
Kontorstad: Helsesenteret i Sogndal, Dalavegen 2, 6856 Sogndal
Opningstid: Heile året, utanom ordinær kontortid. Ettermiddag, helg og høgtid.
Telefon: 40022988

Lenkje til Sogn barnevernsvakt

Sogn Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

PP tenesta kan hjelpe med:
• Lærevanskar, t.d. lese/skrivevanskar og matematikkvanskar
• Språk- og kommunikasjonsvanskar
• Vanskar knytta til merksemd og konsentrasjon
• Psykososiale vanskar
• Synsvanskar
• Høyrevanskar
• Motoriske vanskar
• Mobbeproblematikk

Kontorstad:
Dalavegen 2

Telefon: 45 87 97 26

Leiar: Anne Haugen Hov
E-post: postmottak.ppt@sogndal.kommune.no
Telefon: 415 29 285
Postadresse: Postboks 153
6851 Sogndal

Lenkje til PPT sine nettside

 

Ungdomsavdelinga

Ungdomsavdelinga arrangerar ulike aktivitetar og arrangement for ungdommane i Sogndal. Vi heldt til på Sogndal vidaregåande skule, ved sidan av biblioteket. Vi har alltid open dør, og det er berre å komme innom for ein prat eller ein kaffikopp!
Følg med på oppdateringar, arrangement, aktivitetar og mykje anna kjekt som skjer for bygdas ungdom!

Ungdomsleiar: Maria Kalstad Brun
E-post: maria.kalstad.brun@sogndal.kommune.no
Telefon: 95105625

Lenkje til nettsida til ungdomsavdelinga

Flyktningtenesta

Flyktningar med opphaldsløyve får vedtak om busetjing i kommune. Flyktningtenesta sitt ansvar er å fylgje opp politiske vedtak om busetting, samt mottak av familiesameinte flyktningar. Tenesta har ansvar for buseting og etablering i kommunen, samt koordinere deltaking i introduksjonsprogram. Tenesta har og eit ansvar for integrering av dei busette flyktningane.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleiar: Siri Irmelin Madsen
Tlf. 90 52 30 98
siri.irmelin.madsen@nav.no

 

Familiekoordinator: Irene Aa Jøssang
Tlf. 99 28 60 19
Irene.aa.jossang@nav.no

Lenkje til nettside flykningetenesta

Kontorstad: Hovevegen 2, Kulturhuset i Sogndal
Opningstid: Kvar dag utanom onsdag (stengd) frå kl 11:30-14:00
Postadresse: 6851 Sogndal

 

Fysioterapi

Fysioterapitenesta er ein del av kommunen sitt helsetilbod på førebyggjande helsearbeid og ved behandling av sjukdom eller skade.

Fysioterapeuten gjer ei vurdering/undersøking og tilpassar opplegg til pasienten individuelt eller i gruppe. Tenesta har tilbod til personar i alle aldrar.

Fysioterapi kan føregå ute i skule, barnehage, institusjon eller heime dersom ein av ulike årsaker har vanskar med å oppsøka fysioterapeut.

Lenkje til nettside

 

Ergoterapi

Ergoterapeutar arbeider med alle aldersgrupper for å fremje helse, førebygge sjukdom og bidra til at menneske får moglegheit til å leve eit aktivt liv og delta i samfunnet. Ergoterapeutar bidreg til å finne løysingar når det oppstår eit gap mellom ditt funksjonsnivå og dagleglivet sine krav eller ønskja aktivitet. Kjernen i ergoterapi er kvardagslege aktivitetar i skule, arbeid, fritid og eigenomsorg.

Kven kan få tilbodet?

Menneske i alle aldersgrupper, som i samband med skade, sjukdom, funksjonsvanskar eller andre livsendringar har vanskar med å meistre eigen kvardag.

r å nå mål om deltaking og inkludering i kvardagslivet bistår ergoterapeut deg i å trene på aktivitetar, tilrettelegge aktivitet og/ eller gjere endringar i omgjevnadane dine.

Ergoterapeutane bistår med:

 • Hjelpemiddelformidling; bistå brukar å søkje på og tilpasse hjelpemiddel til sitt behov innan rørsle, kognisjon, kommunikasjon, syn og høyrsel (gjeld ikkje høyreapparat)
 • Rehabilitering og anna oppfølging av heimebuande og bebuarar på institusjon
 • Habilitering; innsats retta mot barn, unge og vaksne med medfødte eller tidleg erverva funksjonsnedsetting
 • Førebyggande heimebesøk, bl.a. med mål om å førebygge fall/ hindre redusert funksjon i daglege aktivitetar Kvardagsrehabilitering; innsats/trening i brukar sin heim og/eller nærområde
 • Trening og oppfølging av handskade/-plager
 • Deltaking i ansvarsgrupper, tverrfagleg arbeid med andre tenester og koordinerande eining
 • Bustadrådgjeving
 • Uttale i bil- og bustadtilpassingsaker der det er behov for funksjonsvurdering

Sjå nettside for kontaktinformasjon

Frisklivssentralen Sogn

Frisklivssentralen Sogn er ei interkommunal helsefremjande og førebyggande helseteneste for Luster og Sogndal kommune.


Helserådgjevar ved Frisklivssentralen Sogn gir strukturert, tilpassa og tidsavgrensa oppfølging basert på individuell rettleiing, kurs og gruppebaserte tilbod innafor:

 • Kosthald
 • Fysisk aktivitet
 • Snus og røyk
 • Søvn

Sogndal: 

Synne Aafedt Liljedahl
Koordinator og helserådgjevar
Tlf: 95893641

Lenkje til nettside frisklivssentralen

Måndag – fredag: 08:00 – 15:15
Besøksadresse: Plassen 2 (Sogndal helse- og omsorgssenter, 2.etasje).

Psykisk helsearbeid

Visste du at …

 • du kan få hjelp og støtte dersom du slit med psykiske vanskar?
 • kommunen har eit tilbod til deg med slike vanskar?
 • du kan då venda deg til psykisk helsearbeid i Sogndal kommune?

Du kan sjølv ta direkte kontakt med psykisk helsearbeid, du treng ikkje henvisning frå lege for å få hjelp. Om ønskeleg kan legetenesta hjelpe til med å formidle kontakt.

Målet er å gi oppfølging tilpassa den enkelte brukar sitt behov.

Psykisk helsearbeid kan blant anna tilby:

 • Individuelle samtalar
 • Støtte og hjelp i heimesituasjonen
 • Fysisk aktivitet
 • Hjelp til å styrke ditt sosiale nettverk

Tenesta er eit tilbod til:

 • Personar over 18 år med psykiske vanskar
 • Pårørande til personar med psykiske vanskar

Tenesta er gratis og det er ingen søknadsfrist. Ta kontakt når behovet er tilstades.
Dersom det er akutt behov for hjelp tek ein kontakt med legevakt eller eventuelt politi.

Lenkje til nettside psykisk helsearbeid

Rustenesta

Rustenesta er ein del av helseteamet i Sogndal kommune.

Målet er å gi oppfølgjing tilpassa den enkelte brukar sitt behov.

Rusarbeidet omfattar mellom anna å gi råd og rettleiing til personar med rusproblematikk, og setje i verk hjelpetiltak slik at ein kan bidra til å komme seg bort frå misbruket.

Rusteamet kan blant anna:

 • hjelpe deg å kartlegge rusproblemet
 • gi hjelp til rusmeistring gjennom samtalar og rettleiing
 • gi hjelp til meistring av gjeremål i dagleglivet
 • bidra til auka livskvalitet i kvardagen
 • delta i samarbeid med andre offentlege tenester

Rustenesta har også fokus på fysisk aktivitet.

Lenkje til nettside rustenesta

Teneste for psykisk helse og rus

Telefonnummer: 90 71 55 45
Ordinær telefontid er kvardagar klokka 9.00-14:30. Dersom du ikkje kjem gjennom når du ringer, vil du bli oppringd i løpet av same dag.

Tenesteleiar May Tove Lyngset
Tlf. 48 23 49 62

Avdelingsleiar Helen Kronstad
Tlf. 45 87 97 27

Besøksadresse: Sogndal helse- og omsorgssenter, Plassen 6 (inngang mot Ulvahaugen)

Postadresse: Postboks 153, 6851 Sogndal

 

 

Tenesta kan også gi råd og rettleiing til pårørande til personar med rusproblematikk.
Tenesta er gratis.

Bu og miljøtenesta

Bu og miljøtenesta har ansvar for tenester til menneske med ulike typar nedsatt funksjonsevne.

Pasient og brukargrupper er personar med funksjonsnedsetting som skuldast medfødde eller erverva tilstander.

Teneste omfattar personeleg assistanse, opplæring i dagleglivet, tilrettelagte bustadar, dagtilbod og fritidstilbod.

Lenkje til Bu og miljøtenesta

Meir informasjon

Kreftkoordinator

Sogndal kommune skal ha eit lågterskeltilbod til kreftråka og deira pårørande. Kreftpasientar skal få god støtte frå kommunen.

Me har fleire helsearbeidarar med spisskompetanse i kreftsjukepleie og palliasjon som koordinerer og tilrettelegg kvardagen for kreftsjuke og pårørande på ein best mogleg måte.

Viss du opplever kreftsjukdom og treng bistand til noko eller berre ynskjer å ha nokon å snakke med, kan du ta kontakt med kreftkoordinator på tlf 99 28 62 29.

Kreftkoordinator er å nå på dette nummeret måndag, onsdag og annakvar fredag (partalsveker) kl. 08-15.

Kreftkoordinator
Veronika Røysum Haug

Tlf. 99 28 62 29
måndag, onsdag og annakvar fredag (partalsveker)

Lenkje til nettside kreftkoordinator

Vedtakskontoret

Vedtakskontoret handsamar søknader om

 • helse- og omsorgstenester i Sogndal kommune
 • omsorgsbustad
 • parkeringsløyve for forflytningshemma
 • følgjekort

Kontoret handsamar saker etter rutine for sakshandsaming. Det vil seia mottak av søknad, kartlegging, vurderingsbesøk og å fatta vedtak i tråd med lovverket.

 • Kontoret kan kontaktast på telefon 400 22 970 måndag til fredag kl 10:00 – 14:00.

Koordinerande eining

Koordinerande eining skal bidra til å sikra heilskaplege og koordinerte tilbod til pasientar og brukarar med behov for tenester frå fleire fagområde, nivå og sektorar. Eininga har eit overordna ansvar for individuell plan og koordinator. Ansvaret gjeld alle brukargrupper med behov for langvarige og koordinerte tenester og er ikkje avgrensa til habilitering og rehabilitering.

Koordinator kan ein ha rett på dersom ein treng koordinerte tenester over lang tid.

Individuell plan er eit reiskap til samarbeid mellom brukar og tenestene og bidreg til at alle jobbar etter dei same måla.

Koordinerande eining er knytt til vedtakskontoret i Sogndal kommune.

Lenkje til nettside koordinerande eining

Koordinerande eining barn (0-20 år)
Jorunn Kristin Aa Albretsen
Tlf. 99 28 61 27

Koordinerande eining vaksen (20+)
Kristine Mardal
Tlf. 90 21 78 62

 

Fritid - lån av utstyr

Gratis utleige av diverse fritidsutstyr for alle aldra:

SognaBui Utstyrssentral

SystrondsBUI er namnet på Leikanger frivilligsentral sin utstyrssentral. I utstyrssentralen er det gratis utleige av fritidsutstyr og utstyr til forskjellige idrettar og aktivitetar for barn og ungdom.