Tiltak og tenester for barn og unge i kommunen

Her finn du nokre av tiltaka og tenestene som finst for barn og unge i Sogndal kommune.

Helsestasjon og jordmorteneste

Helsestasjons- og jordmortenesta driv førebyggjande og helsefremjande arbeid i kommunen, særleg retta mot barn, unge og føresette. Vi jobbar for å fremje barn si helse og trivsel, samt førebyggje sjukdom og skade. Spesielt blir barnet si fysiske og psykososiale utvikling i samspel med omgivnadane vektlagt, og me vil gjerne vere ein stad der foreldre kan søkje råd og rettleiing i høve barnet si helse og utvikling.
Her er de som foreldre velkomne til å ta kontakt om de har spørsmål, problem eller utfordringar i kvardagen. Me legg stor vekt på samspel og tilknytning mellom foreldre og barn, og tidleg innsats.

Tenesta er eit lågterskel tilbod, som vil seie at ein kan ta kontakt ved behov, enten via telefon eller kome innom. Vi samarbeider m.a med fastlege, fysioterapeut, barnehage, psykisk helseteneste, PPT og barnevern.

Vi har teieplikt, og ved samhandling må det føreliggje samtykke frå føresette.

Kontaktinformasjon
Tenesteleiar helsestasjon og jordmorteneste:
Anita Andersen Orrestad
E-post: anita.orrestad@sogndal.kommune.no

Leiande helsejukepleiar:
Elin Henjesand Kvam
E-post elin.kvam@sogndal.kommune.no

Besøksadresse:
Plassen 2 (Sogndal helse- og omsorgssenter, 2. etasje)
Opningstid i ekspedisjonen:
Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl 08 – 15
Timebestilling: tlf 57652770

 

 

 

 

Skulehelsetenesta

Kontaktinformasjon
Tenesteleiar helsestasjon og jordmorteneste:
Anita Andersen Orrestad
E-post: anita.orrestad@sogndal.kommune.no

Leiande helsejukepleiar:
Elin Henjesand Kvam
E-post elin.kvam@sogndal.kommune.no

Besøksadresse:
Plassen 2
(Sogndal helse- og omsorgssenter, 2. etasje)

Opningstid i ekspedisjonen:
Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl 08 – 15
Timebestilling: tlf 57652770

Skulehelsetenesta er eit tilbod til skuleelevar.
Tenesta gjennomfører helseundersøkingar og vaksinar, samt tilbyr samtalar og rettleiing ved ulike behov. Skulehelsetenesta bidrar også med undervisning/helseopplysning i klasse eller gruppe i høve ulike tema.
Skulehelsetenesta har fokus på førebyggjande og helsefremjande arbeid, inkludert å fremje eit godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane. Det er eit lavterskel tilbod, der både elevar, føresette og tilsette i skulen kan ta kontakt ved behov.
Vi samarbeider med heim, skule og andre instansar som t.d. fastlege, fysioterapeut, psykisk helseteneste, PPT og barnevern i høve å identifisere og løyse helsemessige utfordringar knytt til elevane sin situasjon.

Teieplikt:
Helsesjukepleiar har teieplikt, og ved samhandling med andre må det føreliggje samtykke frå føresette og/eller eleven.

Helsestasjon for ungdom

På Helsestasjon for ungdom møter du helsepersonell som du kan snakka med om emne som opptek deg. Helsestasjon for ungdom – HFU – er eit gratis tilbod til ungdom under 25 år som bur i Sogndal.
Det vil alltid vera jordmor/helsesøster og lege tilstades, i tillegg til psykolog eller psykisk helsearbeidar.
HUSK: me har teieplikt!
Døme på emne som du kan ta opp:
Spørsmål om kroppen
Hudproblem
Problem på skulen
Du kjenner deg trist og einsam
Parforhold
Seksualitet generelt
Homofili
Rus og rusmisbruk
Røyking
Graviditet
Menstruasjonen
Slanking og etevanskar
Psykiske vanskar
Vonde opplevingar, til dømes seksuelt misbruk, vald/sjukdom i familien
Helsestasjonen kan m.a. hjelpa deg med:
Reseptar og anna behandling for helseproblem
Tilvisingar til andre instansar i helsevesenet
Prevensjonsrettleiing og prevensjon
Testing med tanke på kjønnssjukdomar
Graviditetstest

Sogn barnevern

Sogn barnevern er ei interkommunal teneste for kommunane Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster.

Barneverntenesta skal sikre born og unge naudsynt hjelp, omsorg og tryggje oppvekstvilkår om dei lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling.

Kontaktinformasjon:
Kontorstad: Helsesenteret i Sogndal, Dalavegen 2, 6856 Sogndal
Opningstid: kl. 08.00-15.45,  sommartid 15.05-15.09, kl. 08.00-15.00
Telefon: 975 06 095
Postadresse:Pb. 243, 6852 Sogndal

Fast kontorvaktordning, tlf. 975 06 095

Open konsultasjonstime for samarbeidande instansar: kvar torsdag kl.14.00

Alarmtelefonen for barn og unge
116 111 (gratis)
Open når barnevernet sin vakttelefon er stengt, dvs. vekedagar 14.00 – 08.00 og 24 timar helger og helgedagar.

Familievernkontoret

Sogn familiekontor tilbyr gratis parterapi, familieterapi og pliktig mekling ved samlivsbrudd. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

De fleste kommer til oss for rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer i parforholdet. Eller når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Du kan helt uforpliktende ta kontakt med oss per telefon eller epost.

Merk! Vennligst vær forsiktig med personopplysninger hvis du kontakter oss på mail.

Vi som jobber på familievernkontoret er utdannet som psykologer, pedagoger og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Alle som jobber hos oss har taushetsplikt.

Ventetid: Familievernkontoret har som mål å tilby meklingstime innen 3 uker fra bestilling. I andre saker som par- og familieterapi og foreldreveiledning har vi som målsetting at ventetiden ikke skal være mer enn fire uker. I disse sakene vil par med barn blir prioritert.

Timebestilling alle dager mellom 09.00 og 15.00
Telefon: 466 19 280 -Sogndal,  tasteval 2

Epost:familiekontora.sunnfjord-sogn@bufetat.no
Åpningstider: 08.30 – 15.00

Lenkje til meir informasjon

 

Sogn barnevernsvakt

Kontaktinformasjon:
Kontorstad: Helsesenteret i Sogndal, Dalavegen 2, 6856 Sogndal
Opningstid: Heile året, utanom ordinær kontortid. Ettermiddag, helg og høgtid.
Telefon: 40022988

Sogn Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

PP tenesta kan hjelpe med:
• Lærevanskar, t.d. lese/skrivevanskar og matematikkvanskar
• Språk- og kommunikasjonsvanskar
• Vanskar knytta til merksemd og konsentrasjon
• Psykososiale vanskar
• Synsvanskar
• Høyrevanskar
• Motoriske vanskar
• Mobbeproblematikk

Kontorstad:
Dalavegen 2

Telefon: 45 87 97 26

Leiar: Anne Haugen Hov
E-post: postmottak.ppt@sogndal.kommune.no
Telefon: 415 29 285
Postadresse: Postboks 153
6851 Sogndal

 

 

Ungdomsavdelinga

Ungdomsavdelinga arrangerar ulike aktivitetar og arrangement for ungdommane i Sogndal. Vi heldt til på Sogndal vidaregåande skule, ved sidan av biblioteket. Vi har alltid open dør, og det er berre å komme innom for ein prat eller ein kaffikopp!
Følg med på oppdateringar, arrangement, aktivitetar og mykje anna kjekt som skjer for bygdas ungdom!

Ungdomsleiar: Maria Kalstad Brun
E-post: maria.kalstad.brun@sogndal.kommune.no
Telefon: 95105625

Flyktningtenesta

Flyktningar med opphaldsløyve får vedtak om busetjing i kommune. Flyktningtenesta sitt ansvar er å fylgje opp politiske vedtak om busetting, samt mottak av familiesameinte flyktningar. Tenesta har ansvar for buseting og etablering i kommunen, samt koordinere deltaking i introduksjonsprogram. Tenesta har og eit ansvar for integrering av dei busette flyktningane.

Kontaktinformasjon
Flyktningkonsulent: Emil U. Davidsen
Telefon: 99286014

Koordinator barn og familie: Irene Aa Jøssang
Telefon: 99286019
Kontorstad: Hovevegen 2, Kulturhuset i Sogndal
Opningstid: Kvar dag utanom onsdag (stengd) frå kl 11:30-14:00
Postadresse: 6851 Sogndal

 

Fritid - lån av utstyr

Gratis utleige av diverse fritidsutstyr for alle aldra:

 

SognaBui Utstyrssentral

SystrondsBUI er namnet på Leikanger frivilligsentral sin utstyrssentral. I utstyrssentralen er det gratis utleige av fritidsutstyr og utstyr til forskjellige idrettar og aktivitetar for barn og ungdom.